Excellente school

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Ons motto: “Ieder kind heeft het" vertelt precies waar wij op de Meerwaarde in geloven. Op dit punt heeft De Meerwaarde in januari 2016 voor de 1e keer het predicaat: Excellente school behaald. De Inspectie van het Onderwijs is eindverantwoordelijk voor het toekennen van dit predicaat. U vindt ons rapport via de volgende link:
Juryrapport Excellente Scholen 2015 obs de Meerwaarde
Juryrapport Excellente Scholen 2018 obs De Meerwaarde.

 

informatiegids passend onderwijs

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis.

Procedure VO adviezen

Basisondersteuning SWV 2804

 

SOP De Meerwaarde

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs? Hier leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan betekenen.

 

Aanvragen bijzonder verlof

Een verzoek om buitengewoon verlof, ook als het om bijvoorbeeld een halve dag gaat, dient u altijd schriftelijk in te dienen bij de schoolleiding. Op school is hiervoor via de directeur een standaardformulier te verkrijgen of te downloaden.
Eventuele bewijsstukken van een bijzondere omstandigheid, zoals een trouwkaart, dient u daarbij te voegen. 
Vrijstelling c.q. verlof wordt door de schoolleiding alleen schriftelijk verleend. Van ongeoorloofd verzuim wordt melding 
gemaakt bij het leerplichtbureau en registratie bijgehouden in het leerling dossier

Aanvraagformulier bijzonder verlof
 

Informatie over ons beleid tegen pesten

Pestprotocol
 

Veiligheidsbeleid

Gedragsregels zijn een belangrijk instrument in de preventie van seksuele intimidatie, pesten, geweld, discriminatie en agressie. Gedragsregels zijn er om een klimaat op school te scheppen waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen. Hier vindt u het veiligheidsbeleid van obs de Meerwaarde.
veiligheidsbeleid


Veelgestelde vragen omtrent privacy leerlinggegevens

Hier vindt u een document met daarin de meest gestelde vragen en antwoorden aan de PO raad m.b.t. de privacy van de leerlinggegevens.
Faqs privacy leerlinggegevens

Tevredensheidspeiling ouders en leerlingen 2021

In 2021  is er een tevredenheidspeiling afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit). In onderstaande samenvattingen vindt u de resultaten van de peilingen onder de leerlingen en de ouders van OBS De Meerwaarde.

Waardering van de scores:
Een score tot 2,50                                         Onvoldoende
Een score tussen de 2,50 en 3,00              Zwak (matig)
Een score tussen de 3,00 en 3,25              Voldoende
Een score tussen de 3,25 en 3,50              Ruim voldoende
Een score tussen de 3,50 en 3,75              Goed
Een score tussen de 3,75 en 4,00              Uitstekend

samenvatting Tevredenheidspeiling leerlingen 2021
samenvatting Tevredeheidspeiling ouders 2021