Excellente school

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Ons motto: “Ieder kind heeft het" vertelt precies waar wij op de Meerwaarde in geloven. Op dit punt heeft De Meerwaarde in januari 2016 het predicaat: Excellente school behaald. De Inspectie van het Onderwijs is eindverantwoordelijk voor het toekennen van dit predicaat. U vindt ons rapport via de volgende link:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/excellente-scholen/2015-po/juryrapport-2015-11gh-0-de-meerwaarde-strijen-basisonderwijs.pdf

Aanvragen bijzonder verlof

Een verzoek om buitengewoon verlof, ook als het om bijvoorbeeld een halve dag gaat, dient u altijd schriftelijk in te dienen bij de schoolleiding. Op school is hiervoor via de directeur een standaardformulier te verkrijgen of te downloaden.
Eventuele bewijsstukken van een bijzondere omstandigheid, zoals een trouwkaart, dient u daarbij te voegen. 
Vrijstelling c.q. verlof wordt door de schoolleiding alleen schriftelijk verleend. Van ongeoorloofd verzuim wordt melding 
gemaakt bij het leerplichtbureau en registratie bijgehouden in het leerling dossier.

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Informatie over ons beleid tegen pesten

Pestprotocol
 

Veiligheidsbeleid

Gedragsregels zijn een belangrijk instrument in de preventie van seksuele intimidatie, pesten, geweld, discriminatie en agressie. Gedragsregels zijn er om een klimaat op school te scheppen waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen. Hier vindt u het veiligheidsbeleid van obs de Meerwaarde.
veiligheidsbeleid


Veelgestelde vragen omtrent privacy leerlinggegevens

Hier vindt u een document met daarin de meest gestelde vragen en antwoorden aan de PO raad m.b.t. de privacy van de leerlinggegevens.

Faqs privacy leerlinggegevens

Tevredensheidspeiling ouders en leerlingen 2017

In oktober 2017 is er een tevredenheidspeiling afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit). In onderstaande samenvattingen vindt u de resultaten van de peilingen onder de leerlingen en de ouders van OBS De Meerwaarde.

Waardering van de scores:
Een score tot 2,50                                         Onvoldoende
Een score tussen de 2,50 en 3,00              Zwak (matig)
Een score tussen de 3,00 en 3,25              Voldoende
Een score tussen de 3,25 en 3,50              Ruim voldoende
Een score tussen de 3,50 en 3,75              Goed
Een score tussen de 3,75 en 4,00              Uitstekend

Samenvatting tevredenheidspeiling leerlingen oktober 2017


Samenvatting tevredenheidspeiling ouders 2017