Openbaar onderwijs


Obs De Meerwaarde is een openbare basisschool. Alle kinderen zijn welkom op onze school, ongeacht hun  levensbeschouwelijke of culturele achtergrond en de maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders/verzorgers.


Niet apart, maar samen

Door kinderen met een verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond samen te brengen in een school, krijgt 'samen' ook echt inhoud. Samen spelen, samen leren, samen werken en samen leven, met respect voor andersdenkenden, daar staan wij voor op onze school.
 

Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De gegevens van onze school vindt u hier: http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6296/OBS-De-Meerwaarde

Samenwerking Hoeksche Waard

In de 5 gemeenten van de Hoeksche Waard bevinden zich 22 openbare basisscholen, waaronder ook de Meerwaarde, en één school voor speciaal basisonderwijs.
 

Passend onderwijsIeder kind verdient goed onderwijs. Om de zorg binnen onze school goed te organiseren is er een intern begeleider aangesteld. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen werken met elkaar samen in een samenwerkingsverband. In de Hoeksche Waard is een eigen samenwerkingsverband geformeerd. In dit samenwerkingsverband werken Stichting Christelijke Scholengroep De Waard , ACIS Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard, Katholieke Stichting Willibrordus, Stichting Vrije Scholen Rotterdam en Stichting Yulius Onderwijs samen.
De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.swv2804.nl
 
Elke basisschool stelt hiertoe een schoolondersteuningsprofiel op. Hier vindt u ons schoolondersteuningsprofiel.
In dit schoolondersteuningsprofiel staat welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. De ondersteuning, die de school kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus:
- basisondersteuning (deze ondersteuning biedt iedere school uit het samenwerkingsverband)
- extra ondersteuning (wat hebben wij als school extra te bieden)
Dit schoolondersteuningsprofiel levert tegelijk een bijdrage aan de omslag van het denken in kind kenmerken, naar het denken in onderwijsbehoeften.
Leidraad voor dit schoolondersteuningsprofiel  is de handleiding van de PO raad. Dit format voldoet aan het wettelijk kader en het referentiekader.
In de informatiegids voor ouders over Passend Onderwijs leest u meer over dit onderwerp. Of neem een kijkje op de website www.passendonderwijs.nl
 
Heeft u nog vragen? Loopt u dan gerust even binnen.

Basisondersteuning 28.04