Waar gaan en staan wij voor?

Met het vastleggen van onze visie willen we u een indruk geven van hoe we in de groepen, maar ook schoolbreed te werk gaan en wat we met onze leerlingen willen bereiken. Onze visie is bedoeld om eenheid te creeren in onze werkwijze en biedt criteria voor de beoordeling van onze onderwijskwaliteit.

Hoe werken we?

In groep 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen dat de leerstof niet is opgedeeld in 'losse' onderdelen (zoals: lezen, rekenen, biologie,etc.) Dat is volgens ons niet de manier waarop jonge kinderen leren. We 'verstoppen' de onderdelen als het ware in een activiteit. Denk aan kleuters die winkeltje spelen: Ze geven de boodschappen een prijs en laten klanten betalen (rekenen). Klanten maken een boodschappenlijstje (lezen, spelling, schrijven) en er zijn regels over hoe je winkeltje speelt (sociale vaardigheden). 

In groep 3 t/m 8 werken we wel meer methodisch, met het niveau en de mogelijkheden van het kind als startpunt. Ook bij het methodisch werken proberen we de stof zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de beleving van de kinderen. We werken met andere woorden niet alleen uit boeken, we kijken hoe het geleerde is toe te passen in het dagelijks leven van onze leerlingen.

De mogelijkheden van het kind en het tempo waarin het zich ontwikkelt worden gevolgd en vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we de inhoud van onze methodes goed afstemmen op het niveau van de betreffende leerling.

Onze leerkrachten houden scherp in de gaten waar de kansen van ieder kind liggen. Ze zijn erop gericht om sterke kanten van de ontwikkeling van de kinderen te benutten en stemmen af op ieders specifieke instructiebehoeften.
 

Hoe organiseren we dat?

Om goed in te kunnen spelen op de verschillen tussen kinderen is een soepele organisatie onmisbaar. We vinden het van groot belang dat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. Ook de kinderen zijn betrokken bij de organisatie van de school. Ze mogen meedenken over de inrichting van de ruimtes en zijn mede verantwoordelijk voor het op orde houden daarvan.